Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen D-Jitsu Self-Defense en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van D-Jitsu Self-Defense (hierna te noemen “de deelnemer”). Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.


Artikel 2: Aanmelding

Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden of in te vullen bij de receptie in het sportcentrum.


Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

Een lidmaatschap bij D-Jitsu Self-Defense zal altijd op de 1e van de maand ingaan en is altijd voor de duur van 1 maand met stilzwijgende verlenging van telkens 1 maand. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden vooraf via automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 2 weken zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de deelnemer na een periode van 4 weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, met een minimum van € 150,00, zijn voor rekening van de deelnemer. Terugboeking van automatisch afgeschreven bedragen is mogelijk binnen 56 kalenderdagen. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan de deelnemer de toegang tot de lessen van D-Jitsu Self-Defense worden geweigerd. D-Jitsu Self-Defense is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. D-Jitsu Self-Defense behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld. Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen met inachtneming van artikel 5, lid 1.


Artikel 4: Trainingstijden

D-Jitsu Self-Defense behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen. Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of – activiteiten, die aangeboden worden door D-Jitsu Self-Defense, vindt geen restitutie van de contributie plaats. Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is D-Jitsu Self-Defense gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.


Artikel 5: Beëindiging van het lidmaatschap

De deelnemer kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij D-Jitsu Self-Defense. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de 1e van iedere kalendermaand, met inachtneming van art. 3, lid 1. De opzegtermijn bedraagt 1 hele kalendermaand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1. D-Jitsu Self-Defense behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsdirectie een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt.


Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid

D-Jitsu Self-Defense aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij D-Jitsu Self-Defense, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.  Medicijngebruik, bepaalde ziekte en/of aandoening die gevaar zouden kunnen opleveren tijdens de beoefening van de sport dient vooraf gemeld te worden bij de leraar.  D-Jitsu Self-Defense aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de deelnemer D-Jitsu Self-Defense vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.


Artikel 7: Huisregels

De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van D-Jitsu Self-Defense en hiernaar te handelen. De algemene voorwaarden en de huisregels van D-Jitsu Self-Defense staan op de website van D-Jitsu Self-Defense en zijn op te vragen bij één van de D-Jitsu Self-Defense Instructeurs.


Artikel 8: Persoonsgegevens


D-Jitsu Self-Defense verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het opbouwen en onderhouden van een klantenbestand.
D-Jitsu Self-Defense kan de deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij hiertegen verzet aantekenen bij D-Jitsu Self-Defense door middel van een schriftelijke kennisgeving.
De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van D-Jitsu Self-Defense zijn opgenomen D-Jitsu Self-Defense en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens.
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.
De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.


Artikel 9: Rechtstoepassing


Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met D-Jitsu Self-Defense aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en D-Jitsu Self-Defense , zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar D-Jitsu Self-Defense is gevestigd. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van D-Jitsu Self-Defense te accepteren.

D-Jitsu Self-Defense, Januari 2017.

© 2017 D-Jitsu Self-Defense
KVK nummer: 53883993
Bank nummer: NL14 INGB 0758659466
Danny Kruithof: 06-55 83 88 39 / danny@d-jitsu.nl

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]